20130211

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΧΕΙ ΤΟ ΣΕΝΤΟΥΚΙ ΤΗΣ

Ξεκίνησε στις 11/2/2013 να λειτουργεί το νέο blog για την εκπαίδευση που έχει την ονομασία «Sedukey».  Τι είναι το «Sedukey»; Είναι ο χώρος, στον οποίο όλοι μπορούν να ενημερωθούν και να ενημερώσουν, να προσθέσουν και να αναζητήσουν, απόψεις, ιδέες, γνώση, σχόλια για θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση, στις σπουδές, στη ζωή μετά τις σπουδές, στην εργασία σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στόχος είναι οι πληροφορίες του blog να εμπλουτίζονται από τους χρήστες του. [www.sedukey.com]
 
Γιατί Sedukey? S- Students (σπουδαστές), EduEducation (εκπαίδευση), KeyKey info(πληροφορίες «κλειδιά»). Παράλληλα, η λέξη παραπέμπει στην ελληνική λέξη«σεντούκι», μέσα στο οποίο μπορεί κάποιος να αναζητήσει και να βρει χρήσιμα και πολύτιμα αντικείμενα!
«Ανοίξτε» λοιπόν το «Sedukey» των πληροφοριών, αναζητήστε και αφήστε πολύτιμες πληροφορίες! Για να το καταφέρετε στείλτε μου τα άρθρα σας, φωτογραφίες,videos στο info@sedukey.com
 


What is “Sedukey”? This is the place where all can inform and be informed, add and look for opinions, ideas, knowledge, comments for issues around education, studies, life after studies, employment in Greece and abroad. All users of“Sedukey” are welcome to contribute and enrich its content with useful and“key” info.
 
Why Sedukey? S for Students, Edu for Education, Key for key info. At the same time, the pronunciation of “Sedukey” refers to the greek word «σεντούκι, which is and old, wooden box where you can find useful and precious materials!
So,“open” “Sedukey” leave and get precious information about education! To do that, send me your articles, photos, videos in info@sedukey.com
Qu’est-ce que c’est, le “Sedukey”? Il s agit d’un espace ou tout le monde peut s’informer, ajouter et rechercher des idées, des opinions, des commentaires sur des sujets qui concernent l’éducation, les études, la vie après les études, le travail en Grèce et a l’étranger. Il vise à enrichir ses informations de blog par ses lecteurs.
Pourquoi “Sedukey”? S- Students (etudiants), Edu – education, Key (informations- clés). Parallèlement, le mot se réfère au mot grec  « σεντούκι, une boite qui cache des objets précieux ! ».
Alors, « ouvre » « Sedukey », recherchez et postulez des informations éducatives précieuses ! Pour y avoir accès : envoyez moi vos articles, vos photos, vidéos à info@sedukey.com

Δομή του blog “Sedukey”/Structure of the blog “Sedukey” /
La structure du blog “Sedukey”

 
1. S for Students
· Speaking Out
Είσαι σπουδαστής; Μίλησε ανοιχτά! Για το Πανεπιστήμιό σου, την πόλη που σπουδάζεις,τις σπουδές σου, τις σκέψεις σου, το εκπαιδευτικό μοντέλο, κτλ. Ενημέρωσε και ενημερώσου για οτιδήποτε αφορά στις σπουδές σου! Στείλε τις απόψεις σου στο info@sedukey.com
Are you a student? It’s time to speak out! About your University, the city where you study, your studies, your thoughts, the educational model, etc. Inform and be informed about everything is concerned your studies! Send your opinions in info@sedukey.com

Vous êtes etudiant? Exprime à la voix libre !  Sur votre université, votre ville universitaire, vos soucis, le modèle éducatif, etc. Informez et informez-vous sur vos études ! Envoyez vos opinions à info@sedukey.com
· Articles:
Στείλτε τα ακαδημαϊκά σας άρθρα, οποιουδήποτε επιστημονικού πεδίου στο info@sedukey.com

Send your academic articles, of any field in info@sedukey.com

Envoyez vos articles scientifiques , vos essais a info@sedukey.com
2. E for Educators
· Expressing
Αν είστε εκπαιδευτικός, εκφράστε τις απόψεις σας για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εκπαίδευση: Επίπεδο σπουδών στη χώρα σας, δυνατά και αδύνατα σημεία της εκπαίδευσης, το εκπαιδευτικό μοντέλο, συμβουλές στους σπουδαστές, κτλ. Στείλτε το κείμενό σας στο info@sedukey.com
If you are an educator express your opinions for any issue is related to education: level of studies in your country, strengths and weaknesses of education, the educational model, give your advice to students, etc. Send your articles in info@sedukey.com

Si vous êtes enseignant, exprimez vos opinions sur les sujets de l’éducation : Niveau d’études de votre pays, des points forts et faibles de l’éducation, le modèle éducatif , des conseils aux étudiants, etc. Envoyez votre texte  info@sedukey.com
· Articles:
Στείλτε τα ακαδημαϊκά σας άρθρα, οποιουδήποτε επιστημονικού πεδίου στο info@sedukey.com

Send your academic articles, of any field in info@sedukey.com

Envoyez vos articles scientifiques , vos essais a info@sedukey.com

 
3. A for Advisors
· Advising, Entrepreunership, Employment
Αν είστε επαγγελματίας (υπάλληλος, εργοδότης, ελ. επαγγελματίας, επιχειρηματίας), μεταφέρετε τις συμβουλές και την εμπειρία σας από την αγορά εργασίας: νέες επιχειρήσεις, καινοτομία, επιτυχημένες πρακτικές, συνθήκες και δεδομένα της αγοράς εργασίας, απόψεις κτλ. Στείλτε τα άρθρα σας στο info@sedukey.com
If you are a professional (employee, employer, freelance, entrepreneur), release your advice and experience concerning workplace: start-ups, innovation, best practices, workplace conditions and data, opinions and more. Send your articles in info@sedukey.com

Si vous êtes professionnel ( employé, employeur, libéral, home d’affaires) , transmettez vos conseils et vos expériences sur le marche de travail : des nouvelles entreprises, des innovations, des pratiques réussies, des conditions et des données du marche , des opinions etc. Envoyez vos articles à info@sedukey.com
4. Be informed
Ενημερωθείτε και ενημερώστε για τα προσεχή συνέδρια,σεμινάρια, εκθέσεις γύρω από την εκπαίδευση.
 
Be informed and inform about upcoming conferences, seminars, exhibitions around education.

Informez-vous et informez sur des colloques, des séminaires, des expositions sur l’Education.
5. Contact
Στείλτε στο «Sedukey» τα άρθρα σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας στο info@sedukey.com. Η συμμετοχή σας θα καταστήσει το «Sedukey» πιο πολύτιμο!
 
 
Send your articles, comments, ideas in info@sedukey.com Your contribution will make “Sedukey” more valuable!

Envoyez a “Sedukey” vos articles, vos commentaires, vos observations a info@sedukey.com. Votre participation rendra “Sedukey” plus precieux !

" Special Thanks to:
A.n.d. Communication (www.andcom.gr) for the design of the logo and the graphics of "Sedukey"
ATMEDIA: Digital Interactive Solutions (www.atmedia.gr) for the creation of the blog and the support during its construction
All contributors who "left" the first "precious" info inside "Sedukey" : Maria Vlahou (CEO/Managing Directore of Fereikos Helix, www.fereikos-helix.gr), Richard Bailey (PR educator and trainer - Leeds Metropolitan University, www.leedsmet.ac.uk), Chrysa Voulgaraki (Directrice de l'Institut français de Larissa, www.ifa.gr), Katarzyna Potyrala (Professor of Pedagogical University of Cracow, Department od Science Education, Communication and Mediation, www.wsp.krakow.pl), Dimitris Premetis (employee of PAKO SA, www.pako.gr, Graduate student of Technological Education Institute (T.E.I.) of Larissa).
Katerina Diminikou"
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου